New Art Medical

Публічний договір надання послуг

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
на надання медичних послуг фізичною особою-підприємцем Макаревич Н.Ю.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний документ є публічним договором фізичної особи-підприємця Макаревич Н.Ю. (далі — Виконавець). Даний публічний договір адресований всім споживачам, що бажають скористатися медичними послугами і мають можливість одержання послуг. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічного договору є однаковими для всіх споживачів (далі — Замовників).
1.2. Уважно ознайомтеся з текстом даного договору і якщо Ви не згодні з його умовами та правилами, або з будь-яким іншим пунктом його умов, Виконавець пропонує Вам відмовитися від укладення договору і використання послуг Виконавцем.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. З метою даного договору нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
  • «Послуги» – надання в повному обсязі медичної допомоги відповідно до переліку медичних послуг Виконавця.
  • «Замовник» («Пацієнт») – повнолітня особа, яка звернулася до Виконавця і стає, таким чином, Замовником послуг за укладеним даним договором.
  • «Виконавець» —  фізична особа-підприємець, що надає послуги у сфері медичних послуг.
2.2. У цьому договорі можуть бути використані терміни, не визначені в п.2.1. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту цього договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті слід керуватися тлумаченням терміну: в першу чергу — на сайті Виконавця, в другу чергу — в мережі Інтернет.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Предметом договору є надання Замовнику медичних послуг відповідно до умов цього публічного договору за спеціальностями стоматологія, дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія, терапевтична стоматологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія,  сестринська справа.
3.2. Публічний договір є офіційним документом і розміщується в загальнодоступному для ознайомлення місці в приміщенні Виконавця за адресою  49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Мандриківська, будинок 51Л, секція 2, приміщення 125.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ .
4.1. Вартість послуги визначається індивідуально в залежності від обсягу робіт, формується на основі Прейскуранта цін Виконавця що розміщений в загальнодоступному для ознайомлення місці в приміщенні Виконавця за адресою   49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Мандриківська, будинок 51Л, секція 2, приміщення 125.
4.2. Виконавець має право змінювати Прейскурант цін, умови даного Публічного договору без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов в загальнодоступному для ознайомлення з цими документами місці, не менше ніж за один день до їх введення в дію.
4.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником за допомогою банківської платіжної картки або шляхом внесення готівкових коштів до каси. Оплата послуг, вартість яких перевищує 50000,00 гривень здійснюється за безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.4. Послуги, що надаються за цим Договором можуть бути оплачені за Пацієнта іншою фізичною або юридичною особою.
4.5. Оплата Послуг, що надаються Замовнику, здійснюється на основі 100% оплати за виконані Послуги безпосередньо відразу після їх виконання. Замовник має право внести авансовий платіж за послуги.
4.6. У зв’язку зі специфікою надаваних Послуг сума оплати, попередньо узгоджена з Замовником в плані лікування, може змінюватися на 15-20%.
4.7. Правила надання та оплати медичних послуг розміщені на сайті та в загальнодоступному для ознайомлення місці в приміщенні Виконавця за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Мандриківська, будинок 51Л, секція 2, приміщення 125.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Виконавець зобов’язаний:
5.1.1. Медичні працівники Виконавця повинні мати відповідну спеціальну освіту і відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.
5.1.2. Провести якісне обстеження порожнини рота Замовника і, в разі необхідності, запропонувати йому пройти додаткові консультації і обстеження у фахівців іншого медичного профілю з метою уточнення діагнозу, правильного вибору матеріалів та методик лікування або протезування.
5.1.3. За результатами обстеження надати Замовнику повну і достовірну інформацію про стан його порожнини рота, сутності застосовуваних в його випадку методик лікування, медикаментів, матеріалів.
5.1.4. До початку надання медичних послуг Виконавець в усній формі повідомляє Замовнику перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких вважає доцільним. За бажанням Замовника може бути складений письмовий План лікування.
5.1.5. При наданні платних медичних послуг дотримуватися лікарських формулярів, стандартів медичної допомоги та/або локальних/клінічних протоколів медичної допомоги, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.
5.1.6. Визначити для Замовника гарантійний термін на надані послуги, пояснивши умови, при яких гарантійні зобов’язання зберігаються і вказавши гарантійний термін в Акті виконаних робіт. При неможливості надання гарантії, гарантійний термін у Акті виконаних робіт не зазначається.
5.1.7. Довести до відома Замовника про обставини, які можуть призвести до збільшення обсягу надання послуг, можливі ускладнення при проведенні лікування, і тимчасовий дискомфорт, які можуть виникнути в процесі лікування (Додатки до договору).
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Самостійно визначати характер і об’єм лікування, маніпуляцій і техніки, необхідних для лікування Замовника в рамках плану лікування.
5.2.2. Відмовити в прийомі Замовнику у випадках стану алкогольного або наркотичного сп’яніння та коли дії Замовника загрожують життю і здоров’ю персоналу Виконавця.
5.3. Замовник зобов’язаний:
5.3.1. Суворо дотримуватися всіх призначень і рекомендацій Виконавця для досягнення і збереження результатів лікування.
5.3.2. Надати необхідну для Виконавця інформацію про стан свого здоров’я, про перенесені та наявні захворюваннях, операціях, травмах, проведених раніше обстеженні та лікуванні, наявних алергічних реакціях і протипоказання, а також інші відомості, які можуть позначитися на якості надаваних Виконавцем послуг.
5.3.3. Негайно повідомляти про всі ускладнення або відхилення, що виникли в процесі лікування, а в разі звернення за невідкладною стоматологічною допомогою в інші лікувальні установи надавати звідти виписку з медичної карти, рентгенівські знімки і результати обстеження і лікування.
5.3.4. При виникненні невідкладної ситуації Замовник має право звертатися за допомогою в інші медичні установи тільки після попереднього повідомлення Виконавця.
5.3.5. Своєчасно з`являтися на лікувальні та наступні профілактичні прийоми, а при неможливості явки з поважної причини — найближчим часом попередити про це Виконавця.
5.3.6. Замовник повинен з`являтися на профілактичні прийоми 1 раз в 6 місяців, після проведення операції  імплантації 1 раз в 4 місяці, діти після проведеного лікування 1 раз в 4 місяці,  у разі неявки гарантійні зобов’язання анулюються.
5.3.7. Оплатити послуги Виконавця на умовах цього договору.
5.4. Замовник має право.
5.4.1. Вибору лікуючого лікаря (п. 2 ст. 284 ЦКУ; ст. 34 Основ законодавства про охорону здоров’я.
5.4.2. Відмовитися від лікування на будь-якому його етапі (частина четверта ст.284 ЦКУ).

6. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
6.1. Виконавець надає послуги за цим Договором в дні та години роботи, які встановлюються адміністрацією Виконавця і доводяться до відома Замовника в загальнодоступному для ознайомлення місці в приміщенні Виконавця за адресою 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Мандриківська, будинок 51Л, секція 2, приміщення 125.

6.2. Медичні послуги надаються за попереднім записом.

6.3. Виконавець залишає за собою право змінювати час надання послуг за попереднім погодженням з Пацієнтом, а також право позачергового прийому Пацієнта з симптомами гострого захворювання.

6.4. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

6.5. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

6.6. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється шляхом оформлення Акту виконаних робіт, який складається в двох примірниках і підписується сторонами.

6.7. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту виконаних робіт або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту.

6.8. Якщо Пацієнт не надав адміністратору письмову мотивовану відмову від підписання Акту виконаних робіт, медична послуга вважається належним чином наданою та належним чином прийнятою Пацієнтом.

6.9. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту виконаних робіт, Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.

6.10. Строки надання та виконання послуг конкретизуються за домовленістю із Замовником із урахуванням соматичного та психофізичного стану пацієнта, гостроти клінічної ситуації, особливостей протікання захворювання тощо. Кількість прийомів (сеансів) визначається індивідуально, погоджується обома сторонами, фіксується у плані лікування (ст.. 15 Закону про захист прав споживачів).

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
7.1. У разі надання Пацієнту медичних послуг, Виконавець зобов’язується виконувати наступні гарантійні умови:
  • На пломби, надається гарантія 1 (один) рік з дати надання відповідних послуг;
7.2. Гарантія не надається:
  • при одночасному лікуванні в іншій стоматології без попереднього повідомлення лікаря і відповідного запису в медичній карті;
  • при будь-якому самостійному втручанні пацієнта в стоматологічну конструкцію;
  • при появі ускладнень, що виникають через неявку пацієнта в термін, зазначений лікарем, або в зв’язку з недотриманням лікарських рекомендацій і призначень;
7.3. У курців, а також зловживаючих кавою, чаєм, червоним вином і іншими продуктами, що містять високі концентрації органічних барвників, гарантія на збереження кольору при виконанні косметичних фотополімерних реставрацій і процедури відбілювання становить 1 (один) тиждень з дати надання Виконавцем відповідних послуг.
7.4. У разі незадовільного показника індексу гігієни порожнини рота, в залежності від його значення, гарантія на всі роботи може бути частково або повністю знята, про що робиться відповідний запис у медичній карті Пацієнта.
7.5. Лікування повинно бути закінчено повністю відповідно до плану лікування. Якщо лікування не закінчено і були залишені каріозні зуби, старі неспроможні пломби і ортопедичні конструкції, що є постійним джерелом карієсогенної інфекції і потребують заміни, термін гарантії на всі виконані роботи зменшується вдвічі.
7.6. При виникненні проблем пацієнт зобов’язаний повідомити Виконавця в строк до 7 (семи) календарних днів включно і якомога швидше звернутися до Виконавця в терміни, визначені лікарем після його повідомлення. При несвоєчасному зверненні і тривалу відстрочку звернення з вини Пацієнта гарантія не надається.
7.7. В разі неявки пацієнта або звернення Замовника до іншої медичної установи, або в зв’язку з недотриманням лікарських рекомендацій і призначень гарантійні зобов’язання анулюються.
7.8. Гарантія не поширюється на випадки наслідків травм і захворювань, які призвели до порушення стану зубощелепної системи (переломи зубів і щелеп, кісток лицьового скелета, важкі системні захворювання, променева і хіміотерапія, оперативні втручання і т.п.).

7.9. Гарантія на будь-які роботи на зубах, канали яких раніше були проліковані НЕ Виконавцем, не надається. Переліковування таких зубів є дуже ризикованим і непередбачуваним процесом. Переліковування кореневих каналів є однією з найбільш дорогих і ресурсомістких маніпуляцій. Якщо результат переліковування НЕ буде позитивним і зуб буде видалений, гроші за лікування і протезування цього зуба Виконавець не повертає.

7.10. У разі надання Пацієнтом недостовірних відомостей при оформленні медичної документації Виконавець має право відмовити Пацієнту в гарантії на виконані послуги або скоротити терміни її дії.

7.11. Терміни гарантії можуть встановлюватися лікарями Виконавця індивідуально для кожного виду стоматологічних послуг, про що повинні повідомляти Пацієнта під розпис і зробити відповідний запис у медичній карті. Ці терміни в залежності від клінічної ситуації можуть розходитися зі стандартними термінами гарантій, прийнятими Виконавцем.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. У разі порушення Замовником своїх обов’язків (п.5.3. Договору) Виконавець знімає з себе відповідальність за можливі наслідки або ускладнення, що виникли у Замовника.
8.2. У разі неявки Замовника більше тижня (від призначеного терміну) при виготовленні ортопедичних робіт Виконавець знімає з себе відповідальність за можливу деформацію роботи або зміни умов фіксації в порожнині рота Замовника. В даному випадку Замовник зобов’язаний компенсувати Виконавцю 50% вартості роботи.
8.3. У всіх інших випадках сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

9.  ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Пацієнт, усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Виконавця, приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення, за згодою сторін, вважається датою укладення цього Договору.
9.2. У разі відмови Замовника після укладення договору від отримання медичних послуг, договір розривається. У цьому випадку Замовник повинен відправити на адресу Виконавця письмове повідомлення про розірвання договору і оплатити Виконавцю 100% фактично понесених витрат, пов’язаних з виконанням даного договору. Якщо 75% і більше обсягу послуг вже виконано, Замовник має право розірвати договір лише щодо частини послуг, які ще не виконано (ст. 10 Закону про захист прав споживачів).

9.3. На підставі п.2, ст.10 Закону України «Про електронну комерцію» Замовник дає свою згоду на отримання смс-повідомлень і розсилки на електронну пошту маркетингових акцій Виконавця та іншої інформації (нагадування про записи на прийом, запрошення на профілактичні огляди і т.д .) в рамках послуг виконавця.

9.4. Замовник може відмовитися від смс і e-mail розсилки зазначеної в п.9.3. цього Договору звернувшись до адміністратора Виконавця за телефонами або адресою вказаною в реквізитах Виконавця протягом робочого дня Виконавця.

9.5. Замовник не заперечує проти проведення фото та відеозйомки під час лікування, а також використання даних матеріалів в наукових і рекламних цілях без зазначення персональних даних та зображень обличчя.

9.6. Замовник поінформований про те, що в приміщеннях Виконавця ведеться відеоспостереження.

9.7. Приєднуючись до даного договору, на підставі ст..11 Закону України «Про захист персональних даних», Замовник приймає рішення про надання своїх персональних даних Виконавцю, і дає згоду на їх обробку шляхом ведення автоматизованих баз даних, механічним і ручним способом. Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата народження, домашній і мобільний телефони, місце роботи, дані про стан здоров`я, побічні реакції, місце проживання та інші персональні дані, отримані Виконавцем при наданні медичної допомоги.

9.8. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала йому відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування.

9.9. У відповідності із ст.43 Закону України № 2801-XII від 19.11. 1992р. «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Замовник дає свою Інформовану згоду на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (Додаток 3).

9.10. Медична картка стоматологічного хворого, форма добровільної інформованої згоди, анкета про стан здоров`я є складовими договору.

9.11. Замовник поінформований, що Виконавець не бере участі в реалізації програми державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги.

9.12. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на офіційному сайті Виконавця та на паперових носіях у приміщенні Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

9.13. Всі можливі суперечки, що виникають в процесі виконання цього Договору, сторони будуть прагнути вирішити шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — в судовому порядку.


РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Макаревич Наталія Юхимівна
49000, Дніпропетровська обл.,

м. Дніпро, вулиця Мандриківська, 

будинок 51Л, секція 2, приміщення 125

Дата публікації договору: 11.01.2021

nam_logo_mobil.png
Адреса:
вул. Мандриківська, 51-Л, секція 2, м. Дніпро, Україна
Телефон:
+380730730322
Email:
newartmedical@gmail.com

Слідуйте за нами

ПІДПИСАТИСЯ НА НОВИНИ І АКЦІЇ

Будьте в курсі останніх подій і вигідних акцій нашої стоматології.

Copyright © 2024 New Art Medical - Стоматологія експерт класу, м. Дніпро.

Search